wysciggolub19

II Międzynarodowy Wyścig Kolarski im.Grzegorza Piwowarskiego na Zamku Golubskim. Golub-Dobrzyń 16.06.2019

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

Regulamin

II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego im. Grzegorza Piwowarskiego
na Zamku Golubskim,
Golub-Dobrzyń 16.06.2019

 1. CELE wyścigu
   

  1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce

  2. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego trybu życia i rekreacji

  3. Promocja Zamku Golubskiego, miasta Golubia-Dobrzynia, gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych

  4. Wyłonienie zwycięzców I Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego im. Grzegorza Piwowarskiego na Zamku Golubskim
    

 2. ORGANIZATOR
  BORAS PROMOTION Tomasz Borowski
  ul. Żeromskiego 7/23
  87-400 Golub-Dobrzyń
  tel. kom. 600 453 090

   

 3. WSPÓŁORGANIZATOR

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

 1. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU

  Termin wyścigu:16 czerwiec 2019
  Biuro zawodów: Zamek Golubski, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń
  Start honorowy: sprzed Zamku Golubskiego
  Start ostry: Golub-Dobrzyń – ul. PTTK – skrzyżowanie z ul. Brodnicką
  Meta: ul. PTTK - przed skrzyżowaniem ul. PTTK z drogą wewnętrzną (dojazdowa do Liceum Ogólnokształcącego)
  Trasę stanowi runda o długości ok. 13,7 km (START Golub-Dobrzyń - ul. PTTK, Golub-Dobrzyń - Owieczkowo - Gałczewko - Lisewo - Handlowy Młyn - ul. Brodnicka, Golub-Dobrzyń - ul. PTTK, Golub-Dobrzyń - META ul. PTTK Golub-Dobrzyń).

   

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej http://wysciggolub19.chiptiming.pl/ w sposób prawidłowy i kompletny.
  Dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze zawodów w dniu 16.06.2019.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).

  Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
  Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
  Obowiązuje opłata startowa w wysokości 80 zł dla wszystkich kat. Wiekowych (zapisanych i opłaconych - PayU). Dla 50 pierwszych uczestników (zapisanych i opłaconych - PayU) obowiązuje opłata promocyjna 60 zł.


  Zapisani w dniu zawodów opłata 100 zł

  Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

  Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

  Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
  Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy na plecach oraz numer startowy
  z chipem na kierownicy. Brak numerów, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych, zrywanie itp jest równoznaczne
  są z dyskwalifikacją uczestnika.
  Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników wyścigu. Stwierdzenie faktu korzystania
  z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.

   

 3. PROGRAM WYŚCIGU

  16.06.2018 (niedziela)
  godz. 8.00 – 10.00 – biuro zawodów, wydawanie numerów, przyjmowanie zgłoszeń
  godz. 10.20 – odprawa techniczna z zawodnikami
  godz. 10.30 – START kategorii: K20, K30, K40, M60, M70, AMATOR - 3 rundy
  godz. 12.30 – odprawa techniczna z zawodnikami
  godz. 12.40 – START kategorii: M20, M30, M40, M50 - 6 rund
  ok. godz. 15.10 – dekoracja zwycięzców (Plac przed Zamkiem)
  ok. godz. 15.30 - zakończenie zawodów

   

 4. DYSTANSE
  - Kat. M20, M30, M40, M50 - 6 rund po 13,7 km + podjazd pod wzgórze zamkowe - razem 83,2 km
  - Kat. K20, K30, K40, M60, M70, AMATOR 3 rundy po 13,7 km + podjazd pod wzgórze zamkowe - razem 42,1 km

   

 5. ORGANIZACJA WYŚCIGU

  1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. Mapa trasy będzie udostępniona przez organizatora na stronie internetowej https://www.facebook.com/wyscigiszosowe/ oraz w biurze zawodów przed startem i na materiałach promocyjnych.

  2. Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi na jezdni. Skrzyżowania dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych zostaną zabezpieczone przez Policję oraz OSP.

  3. Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godz. 15.00 ma prawo zostać sklasyfikowanym, jednak nie gwarantuje mu się pełnych świadczeń. W sytuacjach szczególnych, uwzględniając bezpieczeństwo uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.

  4. Wyścig odbywa się w ruchu ograniczonym. Pilotaż Policji dotyczy czołówki wyścigu. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. Podjazd pod wzgórze zamkowe jest wyłączony z ruchu.

  5. Wszystkich zawodników obowiązuje start wspólny. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania imprezy.

  6. Organizator dopuszcza udział w Wyścigu zawodników Elity, którzy wystąpią w Wyścigu poza klasyfikacją, uatrakcyjniając to wydarzenie sportowe. Zawodnicy Elity nie biorą udziału w ostatniej rundzie, po przedostatnim okrążeniu kierują się do miasteczka kolarskiego.

  7. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

  8. Dla uczestników wyścigu przygotowano bezpłatny parking na terenie Zamku Golubskiego.

  9. Limit uczestników wynosi 300 osób.

  10. Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest:
   AMATOR oraz kobiety - 3 rundy - 2 godziny
   MASTERS - 6 rund - 2,5 godziny

    

 6. KATEGORIE WIEKOWE

   

Kobiety:
K20: 18 → 29 lat
K30: 30 → 39 lat
K40: 40 lat → +

 

Mężczyźni (MASTERS):
M20: 18 → 29 lat
M30: 30 → 39 lat
M40: 40 → 49 lat
M50: 50 → 59 lat
M60: 60 → 69 lat
M70: 70 lat → +

 

Mężczyźni (AMATORZY):
AMATORZY 16-29: 16 → 29 lat
AMATORZY 30-49: 30 → 49 lat
AMATORZY 50+: 50 lat → +

 

O przynależności do kat. wiekowej decyduje rocznik.
 

 1. NAGRODY
  Puchary dla zwycięzców (dla trzech najlepszych zawodników w kategorii).

  Nagrody finansowe lub rzeczowe przekazane przez Sponsorów.


   

 2. KARY
  Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

  1. Upomnienie.

  2. Kara czasowa

  3. Dyskwalifikacja.

   Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
   - łamanie zasad ruchu drogowego,
   - nie używanie sztywnych kasków,
   - nieposzanowanie środowiska naturalnego,
   - braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
   - nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,
   - niesportowe zachowanie,
   - pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
   W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

 3. WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU:
  Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania na prawe pobocze drogi skąd zostanie zabrany przez samochód techniczny tzw. „koniec wyścigu”. Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie po przetransportowaniu na metę zgłosić fakt wycofania w wyścigu organizatorowi i sędziemu zawodów oraz zwrócić numery startowe.
  W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
  W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator ma prawo wycofać zawodnika.

   

 4. PROTESTY

  1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

  2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.

  3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
    

 5. RUCH DROGOWY

  1. Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym na całej trasie, dodatkowo podjazd pod wzgórze zamkowe będzie wyłączony z ruchu.

  2. Zabezpieczenie pilota policyjnego i pilotów czołowych organizatora dotyczy zawodników bądź grupy zawodników z ewentualnej ucieczki oraz czołówki wyścigu. Zawodnicy tracący kontakt z czołówką mają bezwzględny obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

  3. Zabezpieczone posterunkami stałymi zostaną tylko większe skrzyżowania dróg asfaltowych
   na trasie wyścigu. Drogi dojazdowe gruntowe nie będą zabezpieczone posterunkami stałymi.

  4. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.

  5. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.

  6. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
   Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest Tomasz Borowski
   tel. kom. 600 453 090.

  8. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.
    

 6. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

  2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

  3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

  5. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

  7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę
   o środowisko naturalne.

  8. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując listę startową akceptuje warunki regulaminu imprezy a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
   Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych - Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i bezterminowej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

   • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
    w dowolnej formie,

   • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w cyklu dadelowyscigiszosowe.pl,

   • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

   • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

   • Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
    a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
    w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

   • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

   • Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych
    z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.

  1. W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:

   • zwrotne numery startowe na plecy i chip do pomiaru czasu,

   • oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych wyścigów kolarskich,

   • system elektronicznego pomiaru czasu,

   • zabezpieczenie medyczne i ratownicze,

   • obsługę sędziowską,

   • możliwość napełnienia bidonu izotonikiem w miasteczku kolarskim,

   • kupon na posiłek regeneracyjny na mecie

   • obsługę foto

   • pakiet startowy oraz materiały od sponsorów i partnerów

   • okolicznościowy medal dla każdego uczestnika

   • możliwość bezpośredniej rywalizacji w II Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim
    im. Grzegorza Piwowarskiego.

  1. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

  2. Adres najbliższego szpitala: Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. dra Jerzego Gerarda Koppa 1e, tel. 56 683 32 91

  3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego postanowień.

 

 

Organizator


Tomasz Borowski

 

 
Wyniki

Mężczyźni OPEN 42 km.pdf
Mężczyźni kat_wiek _ 42 km.pdf
Mężczyźni kat_wiek 81 km.pdf
Mężczyźni OPEN 81 km.pdf
Kobiety kat_wiek _ 42 km.pdf
Kobiety OPEN 42 km.pdf

Aktualności